Author: admin

Once Amser – Forever Amser

Tiêu chí hoạt động của H-A-O: Kết nối thành viên, tạo cơ sở hỗ trợ nhau trong CUỘC SỐNG, HỌC TẬP, CÔNG VIỆC DNXH H-A-O cam kết: Kết nối doanh nghiệp Amser, tư vấn, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các DN,

Top