Các đơn đăng ký qua Email

hacnho

New Member
More ...
Họ & Tên
Hắc Nho
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Phụ huynh học sinh
Lớp cấp 3
Toán
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2006
Khoá
92-95
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
Watcher
Địa chỉ hiện tại
(account thử nghiệm)
Thành phố
(account thử nghiệm)
Tiểu bang/Tỉnh thành
(account thử nghiệm)
Mã vùng
(account thử nghiệm)
Số điện thoại
(account thử nghiệm)
Số FAX
(account thử nghiệm)
Địa chỉ email phụ
(account thử nghiệm)
Tên cơ quan / trường học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ cơ quan/ trường học
(account thử nghiệm)
Lớp học cấp 2
(account thử nghiệm)
Trường học cấp 2
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường cấp 2
(account thử nghiệm)
Chuyên ngành
(account thử nghiệm)
Trường đại học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường đại học
(account thử nghiệm)
Bằng cấp hiện tại
(account thử nghiệm)
Thông tin khác
(account thử nghiệm)
Chất lượng đóng góp
0
OldEmailList
mtha@rocketmail.com (December 24, 2006, 2:28 pm)
Activation note
Activated: November 30, 2006, 1:09 am by Mai Thanh Hà (ID:255)
[Profile] Thành viên yêu cầu sửa thông tin
------
Fullname: Hắc Nho
DOB: 07-11-1977
Class Văn 1
Years: 92-95
School: Hà Nội - Amsterdam
Grad Year [color=red]1995[/color] - 2006
--------
> - Ho ten: Nguyen thi thuy Duong
> - Lop - Khoa cap 3 : A2 khoa 95-98, Hn-Ams > - Nghe nghiep: Auditor
> - Noi cong tac/hoc tap hien tai: Grant thornton
> - Email: tduong81@yahoo.com
> - Dien thoai:0903260278
> - Dia chi lien lac: 25 Tran Binh Trong, Hanoi
> - Cac thong tin khac
 

hacnho

New Member
More ...
Họ & Tên
Hắc Nho
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Phụ huynh học sinh
Lớp cấp 3
Toán
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2006
Khoá
92-95
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
Watcher
Địa chỉ hiện tại
(account thử nghiệm)
Thành phố
(account thử nghiệm)
Tiểu bang/Tỉnh thành
(account thử nghiệm)
Mã vùng
(account thử nghiệm)
Số điện thoại
(account thử nghiệm)
Số FAX
(account thử nghiệm)
Địa chỉ email phụ
(account thử nghiệm)
Tên cơ quan / trường học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ cơ quan/ trường học
(account thử nghiệm)
Lớp học cấp 2
(account thử nghiệm)
Trường học cấp 2
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường cấp 2
(account thử nghiệm)
Chuyên ngành
(account thử nghiệm)
Trường đại học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường đại học
(account thử nghiệm)
Bằng cấp hiện tại
(account thử nghiệm)
Thông tin khác
(account thử nghiệm)
Chất lượng đóng góp
0
OldEmailList
mtha@rocketmail.com (December 24, 2006, 2:28 pm)
Activation note
Activated: November 30, 2006, 1:09 am by Mai Thanh Hà (ID:255)
[Profile] Thành viên yêu cầu sửa thông tin
------
Fullname: Hắc Nho
DOB: 07-11-1977
Class Văn 1
Years: 92-95
School: Hà Nội - Amsterdam
Grad Year [color=red]1995[/color] - 2006
--------
*Họ và Ten: Nguyễn Phương Thảo_____
*Lớp – Khoa (VD: Toỏn1 85-88): Văn 97 - 00________________
Trường cấp 3 (VD: Hà Nội- Amsterdam): Hà Nội - Amsterdam_
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh Viên______________
Nơi cụng tỏc/học tập hiện tại: Đại học ngoại ngữ hà nội
Địa chỉ: 12 – M10 Láng Trung
*Thành phố: Hà Nội__________
Tiểu bang: ________________________________________
*Nước cư trỳ hiện tại: Việt Nam__________
Mó vựng: +844_______________
Điện thoại: 0912 348478__________
Mó số điện thoại: _________________
Fax: +844 7663237______________
*Email: thaonpt@yahoo.com_____________
 

hacnho

New Member
More ...
Họ & Tên
Hắc Nho
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Phụ huynh học sinh
Lớp cấp 3
Toán
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2006
Khoá
92-95
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
Watcher
Địa chỉ hiện tại
(account thử nghiệm)
Thành phố
(account thử nghiệm)
Tiểu bang/Tỉnh thành
(account thử nghiệm)
Mã vùng
(account thử nghiệm)
Số điện thoại
(account thử nghiệm)
Số FAX
(account thử nghiệm)
Địa chỉ email phụ
(account thử nghiệm)
Tên cơ quan / trường học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ cơ quan/ trường học
(account thử nghiệm)
Lớp học cấp 2
(account thử nghiệm)
Trường học cấp 2
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường cấp 2
(account thử nghiệm)
Chuyên ngành
(account thử nghiệm)
Trường đại học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường đại học
(account thử nghiệm)
Bằng cấp hiện tại
(account thử nghiệm)
Thông tin khác
(account thử nghiệm)
Chất lượng đóng góp
0
OldEmailList
mtha@rocketmail.com (December 24, 2006, 2:28 pm)
Activation note
Activated: November 30, 2006, 1:09 am by Mai Thanh Hà (ID:255)
[Profile] Thành viên yêu cầu sửa thông tin
------
Fullname: Hắc Nho
DOB: 07-11-1977
Class Văn 1
Years: 92-95
School: Hà Nội - Amsterdam
Grad Year [color=red]1995[/color] - 2006
--------
- Ho ten: Ton Nhat Quang
- Lop - Khoa cap 3: 12 L 1
- Nghe nghiep: Can bo Bo GTVT
- Noi cong tac/hoc tap hien tai: Ban Quan ly du an 1 (PMU1)
- Email: nhatquang76@yahoo.com.au
- Dien thoai: 0904 1444 94
- Dia chi lien lac: 20 Dien Bien Phu, Ha Noi
- Cac thong tin khac


THIẾU THÔNG TIN, yêu cầu liên hệ với BTC để cung cấp thêm thông tin
 
Chỉnh sửa cuối:

hacnho

New Member
More ...
Họ & Tên
Hắc Nho
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Phụ huynh học sinh
Lớp cấp 3
Toán
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2006
Khoá
92-95
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
Watcher
Địa chỉ hiện tại
(account thử nghiệm)
Thành phố
(account thử nghiệm)
Tiểu bang/Tỉnh thành
(account thử nghiệm)
Mã vùng
(account thử nghiệm)
Số điện thoại
(account thử nghiệm)
Số FAX
(account thử nghiệm)
Địa chỉ email phụ
(account thử nghiệm)
Tên cơ quan / trường học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ cơ quan/ trường học
(account thử nghiệm)
Lớp học cấp 2
(account thử nghiệm)
Trường học cấp 2
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường cấp 2
(account thử nghiệm)
Chuyên ngành
(account thử nghiệm)
Trường đại học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường đại học
(account thử nghiệm)
Bằng cấp hiện tại
(account thử nghiệm)
Thông tin khác
(account thử nghiệm)
Chất lượng đóng góp
0
OldEmailList
mtha@rocketmail.com (December 24, 2006, 2:28 pm)
Activation note
Activated: November 30, 2006, 1:09 am by Mai Thanh Hà (ID:255)
[Profile] Thành viên yêu cầu sửa thông tin
------
Fullname: Hắc Nho
DOB: 07-11-1977
Class Văn 1
Years: 92-95
School: Hà Nội - Amsterdam
Grad Year [color=red]1995[/color] - 2006
--------

hacnho

New Member
More ...
Họ & Tên
Hắc Nho
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Phụ huynh học sinh
Lớp cấp 3
Toán
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2006
Khoá
92-95
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
Watcher
Địa chỉ hiện tại
(account thử nghiệm)
Thành phố
(account thử nghiệm)
Tiểu bang/Tỉnh thành
(account thử nghiệm)
Mã vùng
(account thử nghiệm)
Số điện thoại
(account thử nghiệm)
Số FAX
(account thử nghiệm)
Địa chỉ email phụ
(account thử nghiệm)
Tên cơ quan / trường học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ cơ quan/ trường học
(account thử nghiệm)
Lớp học cấp 2
(account thử nghiệm)
Trường học cấp 2
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường cấp 2
(account thử nghiệm)
Chuyên ngành
(account thử nghiệm)
Trường đại học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường đại học
(account thử nghiệm)
Bằng cấp hiện tại
(account thử nghiệm)
Thông tin khác
(account thử nghiệm)
Chất lượng đóng góp
0
OldEmailList
mtha@rocketmail.com (December 24, 2006, 2:28 pm)
Activation note
Activated: November 30, 2006, 1:09 am by Mai Thanh Hà (ID:255)
[Profile] Thành viên yêu cầu sửa thông tin
------
Fullname: Hắc Nho
DOB: 07-11-1977
Class Văn 1
Years: 92-95
School: Hà Nội - Amsterdam
Grad Year [color=red]1995[/color] - 2006
--------
Ho ten: Tran Huong Giang ( Zzang Tran)
Lop A1 khoa 02-05
Email: september_zzang@yahoo.com
Tel : 9719595
Dia chi lien lac: so 9B Le Quy Don
 

hacnho

New Member
More ...
Họ & Tên
Hắc Nho
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Phụ huynh học sinh
Lớp cấp 3
Toán
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2006
Khoá
92-95
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
Watcher
Địa chỉ hiện tại
(account thử nghiệm)
Thành phố
(account thử nghiệm)
Tiểu bang/Tỉnh thành
(account thử nghiệm)
Mã vùng
(account thử nghiệm)
Số điện thoại
(account thử nghiệm)
Số FAX
(account thử nghiệm)
Địa chỉ email phụ
(account thử nghiệm)
Tên cơ quan / trường học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ cơ quan/ trường học
(account thử nghiệm)
Lớp học cấp 2
(account thử nghiệm)
Trường học cấp 2
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường cấp 2
(account thử nghiệm)
Chuyên ngành
(account thử nghiệm)
Trường đại học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường đại học
(account thử nghiệm)
Bằng cấp hiện tại
(account thử nghiệm)
Thông tin khác
(account thử nghiệm)
Chất lượng đóng góp
0
OldEmailList
mtha@rocketmail.com (December 24, 2006, 2:28 pm)
Activation note
Activated: November 30, 2006, 1:09 am by Mai Thanh Hà (ID:255)
[Profile] Thành viên yêu cầu sửa thông tin
------
Fullname: Hắc Nho
DOB: 07-11-1977
Class Văn 1
Years: 92-95
School: Hà Nội - Amsterdam
Grad Year [color=red]1995[/color] - 2006
--------
Ho ten : Nguyen Phuong Linh
THPT Viet duc
Hoc sinh
Pearl_pala121@yahoo.com
Khong co dien thoai
Dia chi : 17 A1 Hoang Cau Dong Da
 

hacnho

New Member
More ...
Họ & Tên
Hắc Nho
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Phụ huynh học sinh
Lớp cấp 3
Toán
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2006
Khoá
92-95
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
Watcher
Địa chỉ hiện tại
(account thử nghiệm)
Thành phố
(account thử nghiệm)
Tiểu bang/Tỉnh thành
(account thử nghiệm)
Mã vùng
(account thử nghiệm)
Số điện thoại
(account thử nghiệm)
Số FAX
(account thử nghiệm)
Địa chỉ email phụ
(account thử nghiệm)
Tên cơ quan / trường học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ cơ quan/ trường học
(account thử nghiệm)
Lớp học cấp 2
(account thử nghiệm)
Trường học cấp 2
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường cấp 2
(account thử nghiệm)
Chuyên ngành
(account thử nghiệm)
Trường đại học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường đại học
(account thử nghiệm)
Bằng cấp hiện tại
(account thử nghiệm)
Thông tin khác
(account thử nghiệm)
Chất lượng đóng góp
0
OldEmailList
mtha@rocketmail.com (December 24, 2006, 2:28 pm)
Activation note
Activated: November 30, 2006, 1:09 am by Mai Thanh Hà (ID:255)
[Profile] Thành viên yêu cầu sửa thông tin
------
Fullname: Hắc Nho
DOB: 07-11-1977
Class Văn 1
Years: 92-95
School: Hà Nội - Amsterdam
Grad Year [color=red]1995[/color] - 2006
--------
TÔ NHƯ DŨNG
Tin 00-03
Sinh Viên
Nơi công tác/học tập hiện tại: Ngee Ann Polytechnic
Địa chỉ: No 1 – Jalan Anak Bukit – Sherwood tower #06-07
Singapore 588996

Nước cư trú hiện tại: Singapore
Mã vùng: 65
Điện thoại: +65 64678203
*Email: tonhudung@yahoo.com

 
Chỉnh sửa cuối:

hacnho

New Member
More ...
Họ & Tên
Hắc Nho
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Phụ huynh học sinh
Lớp cấp 3
Toán
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2006
Khoá
92-95
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
Watcher
Địa chỉ hiện tại
(account thử nghiệm)
Thành phố
(account thử nghiệm)
Tiểu bang/Tỉnh thành
(account thử nghiệm)
Mã vùng
(account thử nghiệm)
Số điện thoại
(account thử nghiệm)
Số FAX
(account thử nghiệm)
Địa chỉ email phụ
(account thử nghiệm)
Tên cơ quan / trường học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ cơ quan/ trường học
(account thử nghiệm)
Lớp học cấp 2
(account thử nghiệm)
Trường học cấp 2
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường cấp 2
(account thử nghiệm)
Chuyên ngành
(account thử nghiệm)
Trường đại học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường đại học
(account thử nghiệm)
Bằng cấp hiện tại
(account thử nghiệm)
Thông tin khác
(account thử nghiệm)
Chất lượng đóng góp
0
OldEmailList
mtha@rocketmail.com (December 24, 2006, 2:28 pm)
Activation note
Activated: November 30, 2006, 1:09 am by Mai Thanh Hà (ID:255)
[Profile] Thành viên yêu cầu sửa thông tin
------
Fullname: Hắc Nho
DOB: 07-11-1977
Class Văn 1
Years: 92-95
School: Hà Nội - Amsterdam
Grad Year [color=red]1995[/color] - 2006
--------
Ho ten THIEU HOANG YEN
- Lop - Khoa cap 3 (Neu hoc truong PTTH khac xin dien ro ten truong) ANH 1 98-01, AMS
- Nghe nghiep SINH VIEN
- Noi cong tac/hoc tap hien tai ALBION COLLEGE, MI, USA
- Email CANARYHN117 YAHOO.COM
- Dien thoai 5120848 (AFTER DEC 15)
- Dia chi lien lac EMAIL, YAHOO MESSENGER
- Cac thong tin khac I WANNA HELP OUT WITH ORGANIZING STUFF, BUT I4LL BE IN HANOI ONLY AFTER DEC 15. BUT CALL ME FOR ANYTHING. WILL TRY MY BEST.
 

hacnho

New Member
More ...
Họ & Tên
Hắc Nho
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Phụ huynh học sinh
Lớp cấp 3
Toán
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2006
Khoá
92-95
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
Watcher
Địa chỉ hiện tại
(account thử nghiệm)
Thành phố
(account thử nghiệm)
Tiểu bang/Tỉnh thành
(account thử nghiệm)
Mã vùng
(account thử nghiệm)
Số điện thoại
(account thử nghiệm)
Số FAX
(account thử nghiệm)
Địa chỉ email phụ
(account thử nghiệm)
Tên cơ quan / trường học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ cơ quan/ trường học
(account thử nghiệm)
Lớp học cấp 2
(account thử nghiệm)
Trường học cấp 2
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường cấp 2
(account thử nghiệm)
Chuyên ngành
(account thử nghiệm)
Trường đại học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường đại học
(account thử nghiệm)
Bằng cấp hiện tại
(account thử nghiệm)
Thông tin khác
(account thử nghiệm)
Chất lượng đóng góp
0
OldEmailList
mtha@rocketmail.com (December 24, 2006, 2:28 pm)
Activation note
Activated: November 30, 2006, 1:09 am by Mai Thanh Hà (ID:255)
[Profile] Thành viên yêu cầu sửa thông tin
------
Fullname: Hắc Nho
DOB: 07-11-1977
Class Văn 1
Years: 92-95
School: Hà Nội - Amsterdam
Grad Year [color=red]1995[/color] - 2006
--------
*Họ và Tên: TRỊNH KHẮC TOÀN
*Lớp – Khóa (VD: Toán1 85-88): ANH1 96-99
Trường cấp 3 (VD: Hà Nội- Amsterdam): HÀ NỘI - AMSTERDAM
Nghề nghiệp hiện tại: SINH VIÊN
Nơi công tác/học tập hiện tại: TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ: B5 KHU TẬP THỂ GIẢNG VÕ, HÀ NỘI
*Thành phố: HÀ NỘI
Tiểu bang: _________________________________________
*Nước cư trú hiện tại: VIỆT NAM
Mã vùng: _________________________________________
Điện thoại: _________________
Mã số điện thoại: _________________
Fax: _________________
*Email: TOAN_FTU@YAHOO.COM
 

hacnho

New Member
More ...
Họ & Tên
Hắc Nho
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Phụ huynh học sinh
Lớp cấp 3
Toán
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2006
Khoá
92-95
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
Watcher
Địa chỉ hiện tại
(account thử nghiệm)
Thành phố
(account thử nghiệm)
Tiểu bang/Tỉnh thành
(account thử nghiệm)
Mã vùng
(account thử nghiệm)
Số điện thoại
(account thử nghiệm)
Số FAX
(account thử nghiệm)
Địa chỉ email phụ
(account thử nghiệm)
Tên cơ quan / trường học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ cơ quan/ trường học
(account thử nghiệm)
Lớp học cấp 2
(account thử nghiệm)
Trường học cấp 2
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường cấp 2
(account thử nghiệm)
Chuyên ngành
(account thử nghiệm)
Trường đại học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường đại học
(account thử nghiệm)
Bằng cấp hiện tại
(account thử nghiệm)
Thông tin khác
(account thử nghiệm)
Chất lượng đóng góp
0
OldEmailList
mtha@rocketmail.com (December 24, 2006, 2:28 pm)
Activation note
Activated: November 30, 2006, 1:09 am by Mai Thanh Hà (ID:255)
[Profile] Thành viên yêu cầu sửa thông tin
------
Fullname: Hắc Nho
DOB: 07-11-1977
Class Văn 1
Years: 92-95
School: Hà Nội - Amsterdam
Grad Year [color=red]1995[/color] - 2006
--------
Ho ten: Duong Thanh Tu

- Lop - Khoa cap 3: Toan1- Khoa 1986-1989

- Nghe nghiep: Tien si moi truong

- Noi cong tac/hoc tap hien tai: Moscow, dang ve nghi phep o Hanoi VietNam

- Email: tusia_russia@yahoo.com

- Dien thoai:084 4 8692491, 084903221129

- Dia chi lien lac: K3 phong 25, Bach Khoa, Hanoi

- Cac thong tin khac: Toi co the tham gia hat mot bai hat ve Hanoi, va neu bantochuc can su tro giup toi co the thuc hien bang het kha nang cua minh!


Đã có trong danh sách online
 
Chỉnh sửa cuối:

hacnho

New Member
More ...
Họ & Tên
Hắc Nho
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Phụ huynh học sinh
Lớp cấp 3
Toán
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2006
Khoá
92-95
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
Watcher
Địa chỉ hiện tại
(account thử nghiệm)
Thành phố
(account thử nghiệm)
Tiểu bang/Tỉnh thành
(account thử nghiệm)
Mã vùng
(account thử nghiệm)
Số điện thoại
(account thử nghiệm)
Số FAX
(account thử nghiệm)
Địa chỉ email phụ
(account thử nghiệm)
Tên cơ quan / trường học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ cơ quan/ trường học
(account thử nghiệm)
Lớp học cấp 2
(account thử nghiệm)
Trường học cấp 2
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường cấp 2
(account thử nghiệm)
Chuyên ngành
(account thử nghiệm)
Trường đại học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường đại học
(account thử nghiệm)
Bằng cấp hiện tại
(account thử nghiệm)
Thông tin khác
(account thử nghiệm)
Chất lượng đóng góp
0
OldEmailList
mtha@rocketmail.com (December 24, 2006, 2:28 pm)
Activation note
Activated: November 30, 2006, 1:09 am by Mai Thanh Hà (ID:255)
[Profile] Thành viên yêu cầu sửa thông tin
------
Fullname: Hắc Nho
DOB: 07-11-1977
Class Văn 1
Years: 92-95
School: Hà Nội - Amsterdam
Grad Year [color=red]1995[/color] - 2006
--------
*Họ và Tên: PHẠM THỊ THU HẰNG
*Lớp – Khóa (VD: Toán1 85-88): 12A1 : 96-99
Trường cấp 3 (VD: Hà Nội- Amsterdam): HÀ NỘI – AMSTERDAM
Nghề nghiệp hiện tại: SINH VIÊN NĂM CUỐI
Nơi công tác/học tập hiện tại: ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ:
*Thành phố: HÀ NỘI
Tiểu bang: *=*
*Nước cư trú hiện tại: VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI
Mã vùng: _________________________________________
Điện thoại: 8532795
Mã số điện thoại: 84-4
Fax: _________________
*Email: mamcloud@hotmail.com
 

hacnho

New Member
More ...
Họ & Tên
Hắc Nho
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Phụ huynh học sinh
Lớp cấp 3
Toán
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2006
Khoá
92-95
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
Watcher
Địa chỉ hiện tại
(account thử nghiệm)
Thành phố
(account thử nghiệm)
Tiểu bang/Tỉnh thành
(account thử nghiệm)
Mã vùng
(account thử nghiệm)
Số điện thoại
(account thử nghiệm)
Số FAX
(account thử nghiệm)
Địa chỉ email phụ
(account thử nghiệm)
Tên cơ quan / trường học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ cơ quan/ trường học
(account thử nghiệm)
Lớp học cấp 2
(account thử nghiệm)
Trường học cấp 2
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường cấp 2
(account thử nghiệm)
Chuyên ngành
(account thử nghiệm)
Trường đại học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường đại học
(account thử nghiệm)
Bằng cấp hiện tại
(account thử nghiệm)
Thông tin khác
(account thử nghiệm)
Chất lượng đóng góp
0
OldEmailList
mtha@rocketmail.com (December 24, 2006, 2:28 pm)
Activation note
Activated: November 30, 2006, 1:09 am by Mai Thanh Hà (ID:255)
[Profile] Thành viên yêu cầu sửa thông tin
------
Fullname: Hắc Nho
DOB: 07-11-1977
Class Văn 1
Years: 92-95
School: Hà Nội - Amsterdam
Grad Year [color=red]1995[/color] - 2006
--------
Hi Ban to chuc.

Minh rat vui khi biet la HAO co to chuc mot DH. Day la dip tot de cac cuc hoc sinh nhu minh co dip gap nhau, gap cac thay co giao cu. Minh rat muon tham gia. Day la dang ki cua minh.

- Ho ten: Phan Phuong Thuy'

- Lop - Khoa cap 3 : Anh 3 98-01

- Nghe nghiep: Sinh vien

- Noi cong tac/hoc tap hien tai: Dai Hoc Luat Ha Noi

- Email: Fpt_y2k1@hotmail.com

- Dien thoai: 0904236714/ 8692296

- Dia chi lien lac: 102/19/06 Truong Chinh, Dong Da, Hanoi

Neu minh muon di cung ban thi co the co duoc ko?

Keep in touch.

Bye

 

hacnho

New Member
More ...
Họ & Tên
Hắc Nho
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Phụ huynh học sinh
Lớp cấp 3
Toán
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2006
Khoá
92-95
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
Watcher
Địa chỉ hiện tại
(account thử nghiệm)
Thành phố
(account thử nghiệm)
Tiểu bang/Tỉnh thành
(account thử nghiệm)
Mã vùng
(account thử nghiệm)
Số điện thoại
(account thử nghiệm)
Số FAX
(account thử nghiệm)
Địa chỉ email phụ
(account thử nghiệm)
Tên cơ quan / trường học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ cơ quan/ trường học
(account thử nghiệm)
Lớp học cấp 2
(account thử nghiệm)
Trường học cấp 2
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường cấp 2
(account thử nghiệm)
Chuyên ngành
(account thử nghiệm)
Trường đại học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường đại học
(account thử nghiệm)
Bằng cấp hiện tại
(account thử nghiệm)
Thông tin khác
(account thử nghiệm)
Chất lượng đóng góp
0
OldEmailList
mtha@rocketmail.com (December 24, 2006, 2:28 pm)
Activation note
Activated: November 30, 2006, 1:09 am by Mai Thanh Hà (ID:255)
[Profile] Thành viên yêu cầu sửa thông tin
------
Fullname: Hắc Nho
DOB: 07-11-1977
Class Văn 1
Years: 92-95
School: Hà Nội - Amsterdam
Grad Year [color=red]1995[/color] - 2006
--------
*Họ và Tờn: Phạm Quốc Cường
*Lớp – Khúa (VD: Toỏn1 85-88): Văn 95-98
Trường cấp 3 (VD: Hà Nội- Amsterdam): Hà nội - Amsterdam
Nghề nghiệp hiện tại: Công tác đối ngoại (PR)
Nơi cụng tỏc/học tập hiện tại: Công ty ôtô Toyota Việt Nam
Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa Hà nội
*Thành phố: Hà nội
Tiểu bang: _________________________________________
*Nước cư trỳ hiện tại: Giảng võ, Ba đình, Hà nội
Mó vựng: 844
Điện thoại: 0913.366964
Mó số điện thoại: _________________
Fax: _________________
*Email: cuongtmv@hotmail.com
 

hacnho

New Member
More ...
Họ & Tên
Hắc Nho
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Phụ huynh học sinh
Lớp cấp 3
Toán
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2006
Khoá
92-95
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
Watcher
Địa chỉ hiện tại
(account thử nghiệm)
Thành phố
(account thử nghiệm)
Tiểu bang/Tỉnh thành
(account thử nghiệm)
Mã vùng
(account thử nghiệm)
Số điện thoại
(account thử nghiệm)
Số FAX
(account thử nghiệm)
Địa chỉ email phụ
(account thử nghiệm)
Tên cơ quan / trường học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ cơ quan/ trường học
(account thử nghiệm)
Lớp học cấp 2
(account thử nghiệm)
Trường học cấp 2
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường cấp 2
(account thử nghiệm)
Chuyên ngành
(account thử nghiệm)
Trường đại học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường đại học
(account thử nghiệm)
Bằng cấp hiện tại
(account thử nghiệm)
Thông tin khác
(account thử nghiệm)
Chất lượng đóng góp
0
OldEmailList
mtha@rocketmail.com (December 24, 2006, 2:28 pm)
Activation note
Activated: November 30, 2006, 1:09 am by Mai Thanh Hà (ID:255)
[Profile] Thành viên yêu cầu sửa thông tin
------
Fullname: Hắc Nho
DOB: 07-11-1977
Class Văn 1
Years: 92-95
School: Hà Nội - Amsterdam
Grad Year [color=red]1995[/color] - 2006
--------
1. Ho ten: NGO HUONG GIANG
2. Lop: Anh2 Khoa 00-03
3. Nghe nghiep: Sinh vien
4. Noi hoc hien nay: lop A19 K42 Truong dai hoc Ngoai Thuong
5. Email: luv_duc_thang_6@yahoo.com
6. Dien thoai: 7.332.920 / 09.5335.1985
7. Dia chi : 33 B4 Khu 28 Dien Bien Phu - Ba Dinh- Ha Noi
 

hacnho

New Member
More ...
Họ & Tên
Hắc Nho
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Phụ huynh học sinh
Lớp cấp 3
Toán
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2006
Khoá
92-95
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
Watcher
Địa chỉ hiện tại
(account thử nghiệm)
Thành phố
(account thử nghiệm)
Tiểu bang/Tỉnh thành
(account thử nghiệm)
Mã vùng
(account thử nghiệm)
Số điện thoại
(account thử nghiệm)
Số FAX
(account thử nghiệm)
Địa chỉ email phụ
(account thử nghiệm)
Tên cơ quan / trường học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ cơ quan/ trường học
(account thử nghiệm)
Lớp học cấp 2
(account thử nghiệm)
Trường học cấp 2
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường cấp 2
(account thử nghiệm)
Chuyên ngành
(account thử nghiệm)
Trường đại học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường đại học
(account thử nghiệm)
Bằng cấp hiện tại
(account thử nghiệm)
Thông tin khác
(account thử nghiệm)
Chất lượng đóng góp
0
OldEmailList
mtha@rocketmail.com (December 24, 2006, 2:28 pm)
Activation note
Activated: November 30, 2006, 1:09 am by Mai Thanh Hà (ID:255)
[Profile] Thành viên yêu cầu sửa thông tin
------
Fullname: Hắc Nho
DOB: 07-11-1977
Class Văn 1
Years: 92-95
School: Hà Nội - Amsterdam
Grad Year [color=red]1995[/color] - 2006
--------
- Ho ten: Do Huyen My

- Lop: Anh1, 98-01

- Nghe nghiep: Sinh Vien

- Noi cong tac/hoc tap hien tai: U.S + China

- Email: mdo1@swarthmore.edu

- Dien thoai: N/A

- Dia chi lien lac: N/A

 

hacnho

New Member
More ...
Họ & Tên
Hắc Nho
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Phụ huynh học sinh
Lớp cấp 3
Toán
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2006
Khoá
92-95
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
Watcher
Địa chỉ hiện tại
(account thử nghiệm)
Thành phố
(account thử nghiệm)
Tiểu bang/Tỉnh thành
(account thử nghiệm)
Mã vùng
(account thử nghiệm)
Số điện thoại
(account thử nghiệm)
Số FAX
(account thử nghiệm)
Địa chỉ email phụ
(account thử nghiệm)
Tên cơ quan / trường học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ cơ quan/ trường học
(account thử nghiệm)
Lớp học cấp 2
(account thử nghiệm)
Trường học cấp 2
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường cấp 2
(account thử nghiệm)
Chuyên ngành
(account thử nghiệm)
Trường đại học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường đại học
(account thử nghiệm)
Bằng cấp hiện tại
(account thử nghiệm)
Thông tin khác
(account thử nghiệm)
Chất lượng đóng góp
0
OldEmailList
mtha@rocketmail.com (December 24, 2006, 2:28 pm)
Activation note
Activated: November 30, 2006, 1:09 am by Mai Thanh Hà (ID:255)
[Profile] Thành viên yêu cầu sửa thông tin
------
Fullname: Hắc Nho
DOB: 07-11-1977
Class Văn 1
Years: 92-95
School: Hà Nội - Amsterdam
Grad Year [color=red]1995[/color] - 2006
--------
- Ho ten: Tra^`n Vu~.
- Lop - Khoa cap 3: Tin 99-02.
- Nghe nghiep: Sinh vie^n.
- Noi cong tac/hoc tap hien tai: Ho.c vie^.n Quan he^. Quo^'c te^'.
- Email: tranvuxxx@yahoo.com
- Dien thoai: 0913053389
- Dia chi lien lac: Pho`ng 403 nha` D8 Khu ta^.p the^? Da.i ho.c Ngoa.i ngu*~ Thanh Xua^n Ha` No^.i.
- Cac thong tin khac: Tho^ng tin gi` nu*~a?hehe
 

hacnho

New Member
More ...
Họ & Tên
Hắc Nho
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Phụ huynh học sinh
Lớp cấp 3
Toán
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2006
Khoá
92-95
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
Watcher
Địa chỉ hiện tại
(account thử nghiệm)
Thành phố
(account thử nghiệm)
Tiểu bang/Tỉnh thành
(account thử nghiệm)
Mã vùng
(account thử nghiệm)
Số điện thoại
(account thử nghiệm)
Số FAX
(account thử nghiệm)
Địa chỉ email phụ
(account thử nghiệm)
Tên cơ quan / trường học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ cơ quan/ trường học
(account thử nghiệm)
Lớp học cấp 2
(account thử nghiệm)
Trường học cấp 2
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường cấp 2
(account thử nghiệm)
Chuyên ngành
(account thử nghiệm)
Trường đại học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường đại học
(account thử nghiệm)
Bằng cấp hiện tại
(account thử nghiệm)
Thông tin khác
(account thử nghiệm)
Chất lượng đóng góp
0
OldEmailList
mtha@rocketmail.com (December 24, 2006, 2:28 pm)
Activation note
Activated: November 30, 2006, 1:09 am by Mai Thanh Hà (ID:255)
[Profile] Thành viên yêu cầu sửa thông tin
------
Fullname: Hắc Nho
DOB: 07-11-1977
Class Văn 1
Years: 92-95
School: Hà Nội - Amsterdam
Grad Year [color=red]1995[/color] - 2006
--------
en: Nguyen Phuong Hoa

Khoa: Anh_1 93-96

Truong: Hanoi-Amsterdam

Nghe nghiep hien tai: Graduate Student

Noi hoc tap: Carnegie Mellon University

Dia chi: 5644 Beacon St.

Apartment 2R

Pittsburgh, PA 15217

Thanh pho: Pittsburgh

Tieu bang: PA

Noi cu tru hien tai: see "dia chi"

Ma vung: 15217

Phone: 412-268-7831

Fax: 412-268-7828

email: hoa_p_nguyen@hotmail.com

Status: Cuu hoc sinh Ams

 

hacnho

New Member
More ...
Họ & Tên
Hắc Nho
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Phụ huynh học sinh
Lớp cấp 3
Toán
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2006
Khoá
92-95
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
Watcher
Địa chỉ hiện tại
(account thử nghiệm)
Thành phố
(account thử nghiệm)
Tiểu bang/Tỉnh thành
(account thử nghiệm)
Mã vùng
(account thử nghiệm)
Số điện thoại
(account thử nghiệm)
Số FAX
(account thử nghiệm)
Địa chỉ email phụ
(account thử nghiệm)
Tên cơ quan / trường học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ cơ quan/ trường học
(account thử nghiệm)
Lớp học cấp 2
(account thử nghiệm)
Trường học cấp 2
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường cấp 2
(account thử nghiệm)
Chuyên ngành
(account thử nghiệm)
Trường đại học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường đại học
(account thử nghiệm)
Bằng cấp hiện tại
(account thử nghiệm)
Thông tin khác
(account thử nghiệm)
Chất lượng đóng góp
0
OldEmailList
mtha@rocketmail.com (December 24, 2006, 2:28 pm)
Activation note
Activated: November 30, 2006, 1:09 am by Mai Thanh Hà (ID:255)
[Profile] Thành viên yêu cầu sửa thông tin
------
Fullname: Hắc Nho
DOB: 07-11-1977
Class Văn 1
Years: 92-95
School: Hà Nội - Amsterdam
Grad Year [color=red]1995[/color] - 2006
--------
Ho ten: Ngo Dang Hoang Anh
Lop : Chuyen Tin khoa 1991-1994
Nghe nghiep: Ky su cong trinh giao thong.
Noi cong tac: Tong cong ty tu van thiet ke GTVT (TEDI)
Van phong tu van giam sat du an cau Thanh Tri.
Email: ndh_anh@fpt.vn
Dien thoai: 0913231149
Dia chi lien lac: qua dien thoai hoac email.
Cac thong tin khac: Neu co viec lat vat gi can giup de to chuc ngay hoi truong thi minh san sang dong gop cong suc.
 

hacnho

New Member
More ...
Họ & Tên
Hắc Nho
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Phụ huynh học sinh
Lớp cấp 3
Toán
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2006
Khoá
92-95
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
Watcher
Địa chỉ hiện tại
(account thử nghiệm)
Thành phố
(account thử nghiệm)
Tiểu bang/Tỉnh thành
(account thử nghiệm)
Mã vùng
(account thử nghiệm)
Số điện thoại
(account thử nghiệm)
Số FAX
(account thử nghiệm)
Địa chỉ email phụ
(account thử nghiệm)
Tên cơ quan / trường học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ cơ quan/ trường học
(account thử nghiệm)
Lớp học cấp 2
(account thử nghiệm)
Trường học cấp 2
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường cấp 2
(account thử nghiệm)
Chuyên ngành
(account thử nghiệm)
Trường đại học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường đại học
(account thử nghiệm)
Bằng cấp hiện tại
(account thử nghiệm)
Thông tin khác
(account thử nghiệm)
Chất lượng đóng góp
0
OldEmailList
mtha@rocketmail.com (December 24, 2006, 2:28 pm)
Activation note
Activated: November 30, 2006, 1:09 am by Mai Thanh Hà (ID:255)
[Profile] Thành viên yêu cầu sửa thông tin
------
Fullname: Hắc Nho
DOB: 07-11-1977
Class Văn 1
Years: 92-95
School: Hà Nội - Amsterdam
Grad Year [color=red]1995[/color] - 2006
--------
Dang ky tham gia Dai hoi "HAO - Ngay ve

2004"

- Ho ten : Le Ho^`ng So*n

- Lop - Khoa cap 3 (Neu hoc truong PTTH khac xin dien ro ten truong) Hien dang theo hoc truong DHQG khoa CNTT cap 3 tung la hoc sinh truong Ho Tung Mau

- Nghe nghiep: Sinh Vien

- Noi cong tac/hoc tap hien tai : dang hoc tai DHQG

- Email: tery_king@sailormoon.com

- Dien thoai: 04.7845624

- Dia chi lien lac:666 Duong Lang HA NOI

- Cac thong tin khac:

Da tung tham gia cung nhu to chuc rat nhieu cac buoi hop mat cua lop truong cung nhu cua Forum.Toi co the giup do rat nhiet tinh cho cong tac to chuc cung nhu cac hoat dong ve dai hoi de cuoc hop hoi ngo lan nay thanh cong tot dep.

 

hacnho

New Member
More ...
Họ & Tên
Hắc Nho
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Phụ huynh học sinh
Lớp cấp 3
Toán
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2006
Khoá
92-95
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
Watcher
Địa chỉ hiện tại
(account thử nghiệm)
Thành phố
(account thử nghiệm)
Tiểu bang/Tỉnh thành
(account thử nghiệm)
Mã vùng
(account thử nghiệm)
Số điện thoại
(account thử nghiệm)
Số FAX
(account thử nghiệm)
Địa chỉ email phụ
(account thử nghiệm)
Tên cơ quan / trường học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ cơ quan/ trường học
(account thử nghiệm)
Lớp học cấp 2
(account thử nghiệm)
Trường học cấp 2
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường cấp 2
(account thử nghiệm)
Chuyên ngành
(account thử nghiệm)
Trường đại học
(account thử nghiệm)
Địa chỉ trường đại học
(account thử nghiệm)
Bằng cấp hiện tại
(account thử nghiệm)
Thông tin khác
(account thử nghiệm)
Chất lượng đóng góp
0
OldEmailList
mtha@rocketmail.com (December 24, 2006, 2:28 pm)
Activation note
Activated: November 30, 2006, 1:09 am by Mai Thanh Hà (ID:255)
[Profile] Thành viên yêu cầu sửa thông tin
------
Fullname: Hắc Nho
DOB: 07-11-1977
Class Văn 1
Years: 92-95
School: Hà Nội - Amsterdam
Grad Year [color=red]1995[/color] - 2006
--------
- Ho ten: TRAN QUOC TOAN
- Lop T2 - Khoa cap 3: 93-96
- Nghe nghiep: CỐ VẤN LUẬT
- Noi cong tac/hoc tap hien tai: CTNG TY CỔ PHẦN T] VẤN XBY DỰNG OMG
- Email: hecklief@yahoo.com
- Dien thoai: 0913003903
- Dia chi lien lac
- Cac thong tin khac
 
Top