Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ủa không có theme bóng bay như mọi năm nhỉ ?
 
Vãi chưởng, lại sắp 1 khóa nữa xuất chuồng rồi sao.
 
Top