Amser Pass

Amser Pass - Thẻ Amser

Chương trình Thẻ AMSER dành riêng cho Giáo viên, Học sinh, Cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Amser) với mục tiêu để định danh Amser, xác nhận danh tính khi tham gia các chương trình, hoạt động được tổ chức dành riêng cho Amser bởi Hiệp hội Học sinh Hà Nội - Amsterdam (H-A-O). Ngoài ra, thẻ Amser Pass có thể sử dụng tại các doanh nghiệp Amser - đối tác của H-A-O để được hưởng các chương trình ưu đãi dành riêng cho Amser.

Chương trình được thực hiện và điều phối bởi Hiệp hội Học sinh Hà Nội - Amsterdam (H-A-O).

Thẻ Amser Pass được phát hành theo định kỳ vào cuối mỗi quý và chuyển phát tới thành viên đăng ký và đóng góp phí thành viên, vào đầu quý tiếp theo.

AMSER PASS - THẺ THÀNH VIÊN

H-A-O Group

Kế hoạch tiếp theo

AmserPass Group

ĐĂNG KÝ THẺ AMSER